INFORMARE PROIECT E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600


Camera de Comert si Industrie Alba implementează împreună cu Partenerii: BUSINESS SAGA și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ INOVARE ȘI SUSTENABILITATE, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Principii respectate în timpul campaniilor de informare și conștientizare E-TIC 2020

  • Egalitate de gen – Pornind de la prevederile Regulamentului european 1303/2013, care stabileste ca obiectiv „eliminarea inegalităților și promovarea egalității între barbați și femei”, principiile egalității de gen au fost respectate încă din etapa redactării cererii de finațare (prin implicarea echipelor mixte) și va continua în toate etapele de implementare, raportat la toate persoanele care interacționează cu proiectul: grup țintă selectat, experți implicati, anagjatori, furnizori. Referitor la acțiunile ce vizează egalitatea gen acestea sunt direct corelate cu activitățile proiectului prin accesul egal al femeilor la grupul țintă al proiectului, la toate activitățile propuse, informare-recrutare în special, formare de bază și avansată, certificări interne companiilor și certificari internaționale), respectând măsurile prevăzute în Regulamentul European nr. 1304/2013 privind „…creșterea participării durabile a femeilor la ocuparea forței de muncă și creșterea numărului de femei angajate…”. Proiectul are în vedere Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament și a Directivei Consiliului 2000/43/CE, pornind de la premisa că egalitatea de gen se referă la acceptarea și valorizarea egală a diferențelor dintre femei și bărbați, participarea și împărțirea egală a responsabilităților, accesul și distribuția egală a resurselor, activitățile proiectului se vor adresa în mod nediscriminatoriu tuturor studenților, transferând același mesaj în scopul integrarii perspectivei de gen.
  • Nediscriminare – proiectul promoveaza ca principiu general egalitatea de șanse și nondiscriminarea, permițând recrutarea în grupul țintă sau implicarea în echipa proiectului a tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârsta, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu. Informarea angajaților cu privire la obiectivele proiectului prin intâlniri directe, comunicate, publicații asigură șanse egale de participare la proiect pentru toate persoanele. Echipa proiectului va respecta principiul nediscriminării în toate acțiunile intreprinse și materialele realizate. Astfel, se vor lua în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze discriminare în toate formele posibile: directă, indirectă, hărțuire, victimizare sau dispoziția de a victimiza.
  • Accesibilitate persoane cu disabilități – Dreptul la un spațiu public accesibil este un drept fundamental  al persoanelor cu dizabilități și totodată un drept cheie deoarece permite exercitarea celorlalte drepturi. Una din măsurile evidente va consta în asigurarea accesibilizării mediului fizic prin atenția acordată selectării locațiilor de desfășurare a programelor de formare și a stagiilor de instruire derulate în proiect.
  • Schimbări demografice – Discriminarea pe criteriu de vârsta rămâne o problemă majoră, în condițiile în care deși UE a adoptat strategii cuprinzătoare pentru a aborda discriminarea în alte domenii, politicile care promovează egalitatea pe criteriul vârstei rămân fragmentate, conducând la diferite deficiențe, inclusiv pe piața muncii

Lasă un comentariu