Proiectul “Stagii de practică pentru studenții UAB” POCU/626/6/13/131606


Camera de Comerț și Industrie Alba în calitate de partener implementează în colaborare cu Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Asociația Inceputus România, proiectul „Stagii de practică pentru studenții UAB”, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educație și Competențe.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, iar valoarea totală este de 4.708.885.62 lei.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezentă creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia care își găsesc un loc de muncă în urma participării la activități de învățare/stagii de practică prin colaborarea cu actori din sectoarele economice cu potențial competitiv.

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivul specific OS 1 – Realizarea de noi parteneriate sau dezvoltarea celor existente între Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și actori din sectoarele economice cu potențial competitiv din județul Alba pentru instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică în beneficiul a minim 282 studenți

Obiectivul specific OS 2 – Îmbunătățirea inserției pe piața muncii a minim 282 studenți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia ca urmare a participării la programe de formare și dezvoltare a competențelor profesionale și transversale cerute pe piața muncii, la programele de practică și la servicii de consiliere și orientare profesională.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din 282 studenți înscriși la studii universitare nivel licență din cadrul universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

ACTIVITĂȚI

A0. Managementul general al proiectului

A0.1 Asigurarea managementului tehnic și financiar și a publicității proiectului

A1. Încheierea și dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă

A1.1.Identificarea partenerilor privați relevanți și formalizarea parteneriatelor/convențiilor de practică cu aceștia pentru instituirea sistemului funcțional de practică

A1.2. Derularea de focus grup-uri cu partenerii privați relevanți în cadrul parteneriatului de practică în vederea colectării informațiilor necesare optimizării ofertei educaționale în corelare cu nevoile pieței muncii/ nevoile de recrutare ale angajatorilor.

A2. Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică-stagii de practică

A2.1 Identificarea, recrutarea grupului țintă studenți și derularea programelor de practică

A2.2 Colectarea de feedback din partea studenților participanți la stagii de practică/ internship/programe de învățare la locul de muncă în vederea optimizării ofertei educaționale în corelare cu nevoile pieței muncii/ nevoile de recrutare ale angajatorilor.

A3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii.

A3.1 Realizarea analizei inițiale și finale a evoluției competențelor grupului țintă studenți prin aplicarea de test standardizat

A3.2. Desfășurarea de sesiuni de consiliere și orientare profesională de grup, precum și individuale, pentru dobândirea de competențe transversal (muncă în echipă, managementul timpului, managementul conflictului, comunicare la locul de muncă, redactarea CV-ului, scrisoare de intenție, prezentarea la interviu, jocuri de rol etc.)

A3.3. Realizarea de analize calitative și de impact cu recomandări pentru îmbunătățire care vor sta la baza formulării Propunerii de Optimizare a Ofertei Educaționale ( în baza analizei desfășurării programului de practica, analiza feedback-ului primit de la studenți și partenerii privați de practică în calitate de potențiali angajatori).

REZULTATE AȘTEPTATE

Rezultate A1.1 – O bază de date parteneri practică grupaţi pe specializări /coduri CAEN- minim 100 convenţii de practica încheiate din care- minim 50% dintre parteneriatele de practica vor fi încheiate cu  operatori economici ale căror coduri CAEN se regăsesc în Anexa 4 la prezentul Ghid SAU entităţi care activează în domenii de specializare inteligentă în corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis la Ghid) – minim 60% parteneriate de practică consolidate – minim 40% parteneriate de practica noi – minim 50% din parteneriatele de practica vor avea o durata de 3 ani universitare (1 an universitar peste perioada de 24 de luni de implementare a proiectului)

Rezultate A1.2 – 20 întâlniri focus grup cu partenerii private, 2 Rapoarte de analiză de nevoi de resurse umane și necesarul de specializări de pe piaţa muncii locale (1 raport/an) – 2 Rapoarte anuale de Propuneri de Optimizare a Ofertei Educaţionale (1 raport/an) – 2 conferinţe anuale prezentare a Rapoartele anuale de Propunerii de Optimizare a Ofertei Educaţionale.

Rezultate A2.1 – 282 de studenţi cuprinşi în grupul ţintă al proiectului, 282 stagii de practică desfăşurate, 282 fișe monitorizare practică studenţi, 111 studenţi care găsesc un loc de muncă.

Rezultate A2.2 – 282 de chestionare aplicate studenţilor, minim 100 de chestionare aplicate partenerilor de practică, 2 rapoarte anuale de analiză cu privire la modalităţi de optimizarea a stagiilor de practică.

Rezultate A3.1 – 282 de studenți evaluați, 282 fișe analiză iniţială/finală, Raport analiză initială/final.

Rezultate A3.2 – 14 grupe de student, 282 studenti consiliați, 4 Module de formare –orientare profesioanală furnizate, 56 sesiuni de consiliere de grup pentru dezvoltarea de abilități, 111 studenţi care găsesc un loc de muncă.

Rezultate A3.3 – 282 chestionare aplicate, 2 analize anuale

Lasă un comentariu