Proiect: PRO FORMA


POCU/464/3/12/126688 – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini ale angajaţilor din sectoarelor economice/ domeniile identificate conform SNC si SNCDI .

Proiectul este implementat de către CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI ALBA  în calitate de Solicitant impreuna cu  BUSINESS SAGA SRL – Partener 1 si ASOCIAȚIA OAMENII DE MÂINE-Partener 2

Valoarea totală a proiectului este de 3.429.947,21 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 2.864.087,01 lei.

OBIECTIVUL GENERAL

Actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente angajaților din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI, sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă, prin participarea acestora la programe de formare profesională, de calificare/ inițiere/ specializare, și sprijinirea acestor întreprinderi în elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

Obiectivul general constă în furnizarea pentru angajații din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, a unor programe de instruire acreditate ANC și sprijinirea acestor întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

OBIECTIVE SPECIFICE

1.       Obiectivul Specific OS 1 – Creșterea nivelului abilităților, educației și experienței pe piața muncii a angajaților, a sustenabilității ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă prin furnizarea unor programe de calificare acreditate ANC, pe o perioada de 10 luni, prin care 50 de persoane vor dobândi o calificare recunoscuta ANC.

2.       Obiectivul Specific OS 2 – Creșterea nivelului abilităților, educației și experienței pe piața muncii a angajaților, a sustenabilității ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă prin furnizarea unor programe de inițiere/specializare acreditate ANC, pe o perioada de 18 luni, prin care 350 de persoane vor dobândi o certificare recunoscuta ANC.

3.       Obiectivul Specific OS 3 – Sprijinirea a 38 de întreprinderi în implementarea unei platforme on-line de învățare, dintre care 36 de IMM-uri, în elaborarea curriculei de învățare adaptată mediului on-line, prin furnizarea de consultanță, pe o perioada de 14 luni.

ACTIVITĂȚI

Activitate:1 Campanie de constientizare a angajatorilor

A 1.1. Campanie de constientizare a angajatorilor privind importanta si

necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua

Activitate:2 Formare profesionala pentru angajati

A 2.1. Recrutare si selectie grup tinta pentru cursurile de formare

A 2.2. Organizarea și derularea cursurilor de calificare

A 2.3. Organizarea și derularea cursurilor de initiere si/sau specializare

Activitate: 3. Sprijinirea intreprinderilor in vederea introducerii unor programe de

învățare la locul de muncă

A 3.1. Sprijinirea intreprinderilor in implementarea unei platforme on-line

de învățare E-learning

A 3.2. Sprijinirea intreprinderilor in elaborarea de curricule de invatare

adaptate la mediul on-line

   GRUP ȚINTĂ ELIGIBIL

Pentru implementarea activităților descrise în cadrul acestui proiect, grupul țintă propus este alcătuit din 420 persoane care-și desfășoară activitatea în județele Alba și Sibiu, în următoarele sectoare economice cu potential competitiv:

• turism și ecoturism
• textile și pielărie
• lemn și mobilă
• industrii creative
• industria auto și componente
• tehnologia informației și comunicațiilor
• procesarea alimentelor și a băuturilor
• sănătate și produse farmaceutice
• energie și management de mediu
• bioeconomie

• construcții

• fabricarea materialelor de construcții

• distribuție

Componența și cuantificarea grupului țintă, pe categorii de participanți, este următoarea:

Grupa 1 – “Participanți la cursuri de calificare”.

Aceasta grupa este alcătuită din 52 de angajați cu contract individual de munca (cu norma întreagă sau timp parțial, care provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta.

Grupa 2 – “Participanți la cursuri de inițiere si/sau specializare”.

Aceasta grupa este alcătuita din 368 de angajați cu contract individual de munca (cu norma întreaga sau timp parțial, care provin din întreprinderi care-si desfășoară activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-si adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice cu potențial competitiv / domeniile de specializare inteligenta menționate anterior

REZULTATE AŞTEPTATE

Printre rezultatele prevăzute în cadrul proiectului se regăsesc:

•        Cel puțin 50 de angajatori, vor înțelege importanța si necesitatea participarii angajaților la formare profesionala continua, pentru îmbunatațirea cunostințelor profesionale, în vederea asigurarii unui randament mai bun la locul de munca si implicit de crestere a productivitații ;

•        minim 50 de persoane dobândesc o calificare recunoscuta ANC, fapt care va conduce la resterea nivelului de pregatire profesionala si îmbunatațirea cunostințelor specifice pentru a asigura o forța de munca cu implicare maxima pentru un randament profesional maxim;

•        peste 350 de angajati , dobândesc o certificare recunoscuta ANC ( initiere/specializare), care contribuie la cresterea nivelului de pregatire profesionala si îmbunatațirea abilitaților si cunostințelor specifice cu aplicabilitate concreta, necesare pentru a activa competent pe piața forței de munca;

•        minim 38 de întreprinderi vor fi sprijinite în implementarea unei platforme on-line de învațare, pentru îmbunatațirea cunostințelor profesionale si asigurarea unui randament mai bun la locul de munca si implicit de crestere a productivitații

•        minim 36 de IMM-uri, vor fi sprijinite în elaborarea unei curricule de învațare adaptate la mediul on-line.

Cursurile care vor fi organizate in cadrul proiectului vor fi:

Curs de calificare

           •Confectioner-asamblor articole din textile

Cursuri de initiere/specializare

           •Specialist in managementul deseurilor

           •Specialist imbunatatire procese

           •Ambalator manual

           •Responsabil de mediu

E-learning-ul reprezintă un tip de educație la distanță, o experiență planificată de predare-învățare prin care se furnizează imediat materiale, într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de către utilizatori, în manieră proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informației și comunicării – în special prin internet. Platforma e-learning reprezintă un mediu online de instruire și accesare a unor surse de informații pentru dezvoltarea competențelor persoanelor interesate, dar și de intermediere a unei comunicări eficiente între acestea. Mijloacele TIC sunt utilizate ca suport în predare, învațare, evaluare sau ca mijloc de comunicare. Potrivit specialiștilor în educație, retenția informațiilor prin activitățile de formare online crește cu 50%-60%, fiind semnificativ îmbunatățită față de instruirea tradițională. Un material educațional diversificat este reținut în proporție de 80% prin ascultare, vizionare și interactivitate. E-learning-ul reprezintă o nouă și modernă facilitate de instruire virtuală, accesibilă întreprinderilor care doresc să-și dezvolte forța de muncă și care conștientizează importantă și necesitatea îmbunătățirii performanțelor la locul de muncă a angajaților săi, prin adaptarea cunoștințelor profesionale ale acestora, la cerințele postului ocupat. În cadrul acestei activități, Partenerul 2 va realiza o platforma online de învățare și va sprijini 38 de întreprinderi în implementarea acesteia. Activitatea se va desfășura pe o perioada de 14 luni, va începe în luna 5 de proiect, se va finaliza în luna 18 de proiect și va fi implementată de către un expert platforma e-learning, angajat al Partenerului 2, cu contract individual de muncă, care are rolul de a construi, modera și gestiona din punct de vedere tehnic această platforma. Pentru realizarea celor prezentate mai sus, expertul platforma e-learning planifică, dezvoltă și implementează realizarea platformei, ca rețea de sprijin pentru cele 38 de întreprinderi, implementează și evaluează strategiile de informare care asigura accesul întreprinderilor în platforma rețea, facilitează accesul acestora în platforma rețea asigurându-le consultanță în acest sens, contribuie la crearea de conținut favorabil și de interes major pentru înteprinderi și angajații acestora, gestionează discuțiile, evenimentele, întâlnirile, informațiile de pe platforma rețea, răspunde de bunul mers și bună organizare a platformei rețea, rezolva problemele apărute în cadrul acesteia, gestionează și moderează discuțiile, contactele și relațiile create în cadrul platformei rețea. Managerii întreprinderilor interesate propun, validează și aprobă conținutul platformei, ținand cont de specificul fiecarei întreprinderi și de necesarul de formare a angajaților proprii. Platforma online nu va fi doar o modalitate de acumulare de noi cunoștințe de către utilizatori, ci și o facilitate ce permite interacțiunea, adresarea unor întrebari și primirea unor răspunsuri pe teme concrete, schimbul de informații, oferind astfel o oportunitate de creștere și dezvoltare a angajaților din cadrul întreprinderilor care o implementează. Această platformă, prin conținutul sau, oferă oportunitatea  angajaților, și nu numai, să învețe și să se  dezvolte împreună, prin conținut de calitate și discuții în sistem forum. Utilizatorii vor avea acces permanent la informare privind noile tendințe din diferite domenii și vor putea oferi feedback și contribui activ la dezvoltarea oportunitaților de perfecționare. Platforma facilitează un mediu de socializare și comunicare, cursuri și evaluare în sistem electronic, oferind posibilitatea cursanților de a învața împreună. Structura platformei va permite încărcarea și parcurgerea unor materiale de învațare, activitați practice și teste/chestionare incluse în module online. Platforma e-learning oferă posibilitatea de a dezvoltă competențe relevante pentru angajați la locul de muncă, într-o modalitate eficientă, unitară, monitorizată și reprezintă o metodă eficientă de învățare prin care angajatul poate accesa materialele oricând și oriunde. Materialele ce vor fi realizate au formate diverse, inclusiv aplicații, simulări sau jocuri de rol, cu conținut audio-video, grafice relevante și imagini. Prin platforma online se facilitează uniformizarea nivelului de cunostințe/competențe în cadrul firmei. Toți angajații vor avea acces la aceleași informații relevante în activitate, în timp ce întreprinderea se va asigura că angajații

vor avea competențele necesare pentru a desfășura activitatea conform obiectivelor și

standardelor stabilite. Platforma de învațare online nu înlocuiește metodele tradiționale de instruire, ci le completează. Platforma poate fi folosită ca parte a unei strategii de instruire de tip “blended learning”: angajații pot parcurge în cadrul sistemului o serie de cursuri, urmând apoi să își definitiveze cunostințele prin sesiuni de instruire tradițională, workshop-uri aplicate sau testare practică. Echipele manageriale ale întreprinderilor interesate, vor avea posibilitatea de a monitoriza și verifică nivelul de acumulare de cunostințe de către angajați, aceștia putând fi testați în urmă parcurgerii modulelor online, totodată vor fi disponibile rapoarte și statistici privind nivelul de aptitudini/competențe acumulate sau progresul înregistrat. În acest fel managerii vor face propuneri de îmbunătățire a platformei, dacă este cazul, aplicat pe domeniul de interes educațional al angajaților proprii. Softul pentru construirea platformei va fi

achiziționat de către Partenerul 2, va putea fi utilizat pe o perioada nedefinită, astfel, că măsură de sustenabilitate a acestei activități, după finalizarea proiectului, modulul primar al platformei va fi adaptat pentru domeniul de activitate și necesarul de formare al altor întreprinderi, și va fi utilizat pentru același scop în care este utilat și în cadrul acestei activități, contra cost, sau în cadrul altui proiect finanțat din fonduri nerambunsabile, ce va fi accesat în acest scop. Beneficiile acestei activități constau în participarea angajaților la formare profesională continuă, prin utilizarea platformei on-line de învățare, care îi ajută să acumulează cunoștințe personale și profesionale noi, să-și dezvolte competențele profesionale și să își îmbunătățesc performanțelor la locul de muncă, prin adaptarea cunoștințelor profesionale la cerințele postului ocupat. Implementarea acestei activități contribuie la îndeplinirea OS 3, a indicatorului 4S35

– “Intreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri”, și la atingerea Rezultat 5 – R 3.1. “38 de întreprinderi sprijinite în implementarea unei platforme on-line de învățare”.

Avantajele multiple ale e-learningului pot aduce îmbunatațiri considerabile în mai multe domenii  de activitate. Având în vedere volumul mare de informații teoretice ce trebuie să le fie transmise angajaților, începând cu baza de cunostințe, proceduri, procese, reguli, dar și cu fapul că aceștia trebuie să fie continuu informați despre nouțățile în domeniu, utilizarea platformei online le oferă posibilitatea de a avea acces la informații utile și personalizate în funcție de profilul fiecărei companii. Prin conținutul e-learning este sporită și atractivitatea formei în care este prezentat mesajul, întrucât pot fi introduși numeroși stimuli vizuali (imagini, animații, desene etc.) și auditivi, prin care interesul receptorului se menține viu, contribuind la fixarea rapidă a informației în memorie. Utilizarea platformei on-line de învățare oferă accesibilitate, flexibilitate, confort, mobilitate: fiecare angajat își poate planifică instruirea în funcție de prioritățile sale, alocându-și timp zilnic pentru studiu în mod eficient și potrivit,        oferă o prezentare concisă și selectivă a conținutului educațional, permite individualizarea procesului de învațare (fiecare utilizator are un ritm si stil propriu de asimilare), parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat și repetat,

beneficiind de un feedback rapid și permanent, facilitează inovarea, adaptarea la condițiile de piața și profesionalismul angajaților, prin acces la cele mai noi principii educaționale și tehnologii, asigura perfecționarea, evaluarea și gestionarea instruirii angajaților, într-un mediu sigur; angajații pot învața mai mult, într-un timp mai scurt, permite reducerea costurilor pentru companie: angajații  pot învața oricând, de oriunde, accesarea cursurilor facându-se foarte simplu, online.

În cadrul acestei activități, Partenerul 2 va asigura curricula și materialul de instruire structurat în funcție de specificul și necesarul educațional al fiecărei întreprinderi, respectiv pentru un număr de 38 de întreprinderi care au implementat platforma on-line de învățare. Această activitate se va desfășura pe o perioada de 14 luni, va începe în luna 5 de proiect, se va finaliza în luna 18 de proiect și datorită numărului mare de întreprinderi cu o paleta foarte variată de domenii, va fi implementată de către doi experți curricula e-learning, angajați cu contract individual de muncă, care mențin legătură cu managerii acestor întreprinderi pentru a află necesarul educațional al fiecăreia, având rolul de a elabora structura și conținutului cursurilor/modulelor/activitaþilor online și offline relevante pentru profilul fiecărei întreprinderi. Managerii întreprinderilor interesate propun, validează și aprobă conținutul curriculelor de formare, țînând cont de specificul fiecărei întreprinderi și de necesarul de formare a angajaților proprii și fac propuneri de îmbunătățire ale acestora, dacă este cazul. Pentru implementarea acestei activități, experții elaborează propuneri privind strategia și politicile de instruire și dezvoltare a carierei angajaþilor fiecărei întreprinderi, asigura elaborarea curriculei, identifica surselor de informare/documentarea pentru realizarea materialelor, efectuează consultarea unor surse documentare relevante pentru tema cursurilor, analizează, sintentizeaza și redactează conținutul materialelor – proiectare și design, monitorizează continuu nouțățile informaționale în domeniu, identifica și studiază periodic publicațiile de specialitate, pentru a selecta subiectele de interes cu care actualizează modulele din curricula specifică fiecărei întreprinderi. În cadrul curriculelor, modulele vor fi structurate în funcție de preferințele fiecărei întreprinderi, atractiv sau sub formă unor activități experiențiale de tip joc, folosind principiile gamificarii, pot fi dezvoltate cursuri, lecții, teste, prezentări și resurse video de tip text, poze, video, audio, animații, Flash, clipuri YouTube, Vimeo, Ted sau prezentări slide-show aplicații, simulări sau jocuri de rol, cu conținut audio-video, grafice relevante, imagini, astfel încât modulele să fie structurate atractiv. Accesarea materialelor de pe platforma va fi flexibilă, asigurând un grad ridicat de mobilitate prin dispozitive diverse precum calculator, tabletă sau smartphone. Modulele vor fi structurate atât pentru competențe generale (de exemplu lucrul în echipa, administrarea timpului, comunicare, inițiere utilizare calculatoare, elemente de sănătate și securitate în muncă, regulamente interne, legislația muncii/respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor etc.), acest

lucru determinând dezvoltarea personală a angajaților, cât și pentru competențe specializate (în funcție de domeniul de activitate, experiența, poziție sau alte criterii relevante). În funcție de necesități și preferințele echipelor manageriale ale întreprinderilor interesate, modulele pot fi structurate și sub formă “train the trainers”, permițând instruirea unora dintre angajați pentru a dobândi cunostințele și competențele necesare astfel încât să fie capabili să facă în mod eficient și eficace transfer de cunostințe către alte persoane din întreprindere. În platforma online, conținutul materialelor de învățare va fi dezvoltat atât utilizând experiența și know-how-ul Partenerului 2, cât și surse autorizate și recunoscute în domeniu. Pe baza expertizei experților curricula e-learning și a perfecționarii continue, prin intermediul platformei va fi disponibilă o baza de date distribuită de cunostințe, dar și suport online și metode de instruire asistată de tehnologia digitală. Conținutul de e-learning va fi personalizat, vor fi dezvoltate resurse și activități în conformitate cu elementele de curs existente, vor fi propuse și implementate instrumente noi potrivite mediului online. Vor fi incluse materiale de studiu, instrumente și servicii diverse într-o singură soluție, pentru conținut de instruire într-un mod rapid, eficient și optimizat din punctul de vedere al consumului de resurse. Conținutul va fi adaptat pentru a permite livrarea mai multor tipuri de procese de învațare, incluzând soft skills, product knowledge, compliance training și orice altă formă de conþinut de tip e-learning solicitată. Spre exemplu, pot fi accesate module de training în domeniul leadership, customer care, know-how specific unor produse, vânzări și management. În urmă acestora activități, va fi asigurat un conținut personalizat, atractiv, flexibil și nou utilizatorilor, cu posibilitatea de actualizare permanentă, în funcție de cerințele și așteptările acestora. Ca măsură de sustenabilitate a acestei activități, după finalizarea proiectului, curriculele realizate, vor fi utilizate în cadrul altor întreprinderi cu același domeniu de activitate că și întreprinderile pentru care au fost concepute, acestea fiind adaptate în funcție de preferințele și necesarul educațional al acestora. Acest lucru se va realiza contra cost, sau în cadrul altui proiect finanțat din fonduri nerambunsabile, ce va fi accesat în acest scop. Beneficiile acestei activități constau, pentru 38 de întreprinderi, din care 36 de IMM-uri – în introducerea unor programe de învațare la locul de muncă. Pentru angajații acestor întreprinderi: – în dezvoltarea competențelor personale și profesionale, adaptarea cunoștințelor profesionale la cerințele postului ocupat, îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă, prin participarea la formare profesională continuă utilizând curriculele de instruire din cadrul platformei on-line de învățare.

Implementarea acestei activități contribuie la îndeplinirea OS 3, a indicatorului 4S35 –

“Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri”, și la atingerea Rezultat 6 – R 3.2. “38 de întreprinderi, din care 36 de IMM-uri, introduc programe de învațare la locul de muncă”.

Lasă un comentariu