Scoala Romana de Afaceri 
  TOPUL FIRMELOR 2015 
  TOPUL FIRMELOR 2016 
  TOPUL FIRMELOR 2017 
     
 
Facebook
CCIR
Intrastat
RMGC
SNIA
 
 
 

Centrul Zonal de Informare in Domeniul Standardizarii Alba (CZI Alba)

 

Prezentare generala Protocol
Produse si tarife Noutati

Protocol de colaborare

        ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO) cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod fiscal R 11134288, având contul nr. RO 30_RNCB_5101_0000_0215_0051, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirea, reprezentată prin d-l Gheorghe ŢUCU, Preşedinte 
  şi
  
       CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ALBA (CCI) cu sediul în Alba Iulia, Str. Frederik Mistral nr.3, cod poştal 510110, cod fiscal R 6663533, având contul nr RO 89 RNCB 1100000000850001 , deschis la BCR Alba Iulia, reprezentată prin Dl. CORNELIU ORZEA - Preşedinte, în calitate de Partener,
  
  Convin prin prezentul Protocol să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul creşterii eficienţei şi competitivităţii economiei naţionale, în sprijinirea şi asistarea societăţilor comerciale în gestionarea strategică a informaţiei din domeniul asigurării calităţii, în domeniul standardizării şi certificării produselor şi serviciilor şi protejării utilizatorilor de standarde.
  
  I. OBIECT
  Prezentul Protocol stabileşte relaţiile de cooperare dintre ASRO şi 
CCI Alba şi reglementează cesiunea către acesta din urmă a dreptului de vânzare a standardelor şi/sau a publicaţiilor ASRO prin intermediul Centrului zonal de informare şi vânzare, înfiinţat şi deţinut de aceasta.
  Condiţiile şi limitele cesiunii vor fi prevăzute într-un Contract de colaborare subsecvent încheiat pentru aplicarea prezentului Protocol.

 
 
 II. OBIECTIVE
 
 
- Apropierea agenţilor economici de sistemul de standardizare şi participarea lor activă la elaborarea de standarde;
 
- Impulsionarea participării româneşti la programele europene şi naţionale din domeniul calităţii şi standardizării produselor şi serviciilor;
 
- Aplicarea şi implementarea standardelor în managementul economic şi activitatea comercială, ca instrumente de dezvoltare şi de creştere constantă a eficienţei agenţilor economici;
 
- Facilitarea accesului agenţilor economici la întregul sistem de mijloace informatice, pentru identificarea standardelor relevante în propria activitate la care trebuie să facă referire contractele lor economice;
 
- Facilitarea accesului agenţilor economici la Directivele Europene, la reglementările privind standardele naţionale care le însoţesc;
 
- Sprijinirea agenţilor economici în procesul de aplicare a standardelor voluntare, prin instruire, informare şi consultanţă.
  
  III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
  
  OBLIGAŢII ASRO
  a) Pregătirea personalului de la Centrul zonal de informare şi vânzare în domeniul standardizării printr-un Program de pregătire special, oferind suportul de curs şi lectorii în mod gratuit în fiecare an (vezi Anexa 1);
  b) Punerea la dispoziţie, în mod gatuit, a unui soft complex care să permită o informare corectă a clienţilor asupra datelor bibliografice din colecţia standardelor române, precum şi tipărirea tuturor standardelor solicitate în vederea comercializării acestora;
  c) Furnizarea colecţiei de standarde în format electronic şi a celorlalte produse şi publicaţii ale ASRO: Catalogul standardelor române (CD), Catalogul ASRO - DIN Global (CD) , colecţii de standarde (CD) şi a altor materiale precum şi a informaţiilor solicitate, în timp util, pentru onorarea comenzilor cu promptitudine.
  
  
  OBLIGAŢII PARTENER
  d) Identificarea personalului selectat pentru desfăşurarea activităţii în cadrul Centrului zonal de informare şi vânzare (1-2 persoane) şi trimiterea acestora în vederea instruirii la sediul ASRO, pe o perioadă de 3 zile pentru primul an şi pe o perioadă de 2 zile în următorii ani. Cheltuielile de deplasare şi cazare vor fi suportate de Partener;
  e) Punerea la dispoziţie în regim de comodat a infrastructurii necesare: o cameră pentru lectură, mobilierul necesar, un calculator Pentium cu facilităţi CD-Rom, imprimantă profesională, e-mail şi conectare la Internet, telefon şi fax; 
  f) Onorarea cu promptitudine a comenzilor şi informarea ASRO despre toate problemele apărute;
  g) Completarea fişei postului personalului angajat la Centrul zonal de informare şi vânzare cu toate cunoştinţele şi abilităţile necesare acestei activităţi, precum şi cu sarcinile specifice acestei activităţi;
  h) Cheltuielile pentru conservarea şi desfacerea produselor sunt în sarcina Partenerului;
  i) Partenerul este obligat a contabiliza toate operaţiunile referitoare la vânzarea produselor în evidenţe speciale pe care, la cerere, le va pune la dispoziţia ASRO ;
  j) Partenerul cunoaşte drepturile de proprietate intelectuală care poartă asupra standardelor, precum şi asupra celorlalte produse ale ASRO. În acest sens, Partenerul se obligă să promoveze aceste drepturi şi să comunice neîntârziat ASRO orice nerespectare sesizată;
  k) Reproducerea integrală sau parţială a standardelor şi a publicaţiilor ASRO sau traducerea acestora nu se poate face decât cu acordul scris prealabil al ASRO.
  
  IV. STRUCTURA FUNCŢIONALĂ
  1. Centrul zonal de informare şi vânzare nu are personalitate juridică proprie. Aceasta are în compunere 1- 2 persoane angajate ale Camerei de Comerţ şi Industrie
Alba care primesc dispoziţii şi poartă corespondenţă pe linie gestionară de la şi cu ASRO. 
  De asemenea, anual, la o dată stabilită de părţi se efectuează inventarierea bunurilor părţilor fondatoare din prezentul Protocol. 
  2. Responsabilitatea pentru dotările Centrului zonal de informare şi vânzare revine Partenerului conform Art. III, punctului e) din prezentul Protocol. 
  3. Standardele şi publicaţiile ASRO aflate în dotarea Centrului zonal de informare şi vânzare se pot consulta numai în incinta acestuia, fără închirierea sau multiplicarea acestora. 
  4. Consultarea standardelor şi/sau a publicaţiilor ASRO se face pe bază de tarif/zi, sau abonament lunar, care se stabileşte de către Partener şi reprezintă încasările acestuia.
  5. Nivelul preţurilor de vânzare a standardelor şi a publicaţiilor ASRO, prin abonament sau la liber, precum şi comisioanele aferente vor fi stabilite prin Contractul de colaborare, prevăzut la Art.I.
  
  V. DISPOZIŢII FINALE
  1. Prezentul Protocol angajează părţile pentru o perioadă nelimitată de timp.
  
  2. După şase luni de zile de la semnarea prezentului Protocol se va face o analiză asupra eficienţei funcţionării Centrului Zonal de Informare în domeniul Standardizării Timişoara.
  
  3. Acordul încetează a mai fi valabil în cazul în care una din părţi va solicita şi notifica celeilalte părţi rezilierea, cu cel puţin 60 de zile înainte.
  
  4. În cazul rezilierii, proprietăţile fiecărei părţi aflate în custodia Centrului zonal de informare şi vânzare se restituie acestora pe cheltuiala lor.
  
  5. Neînţelegerile dintre părţi se rezolvă pe cale amiabilă între acestea. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu executarea sau desfiinţarea prezentului Protocol se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii române. 
  
  6. Pentru coordonarea activităţii Centrului zonal de informare şi vânzare, se nominalizează:
  - din partea ASRO: D-na Silvia Rogoz (remunerată de ASRO)
  - din partea Partenerului: D
-l Marius Felea (remunerat/ă de Partener)
  Aceşti reprezentanţi pot fi înlocuiţi prin alţii de către cei care i-au numit.
  7. Prezentul Protocol poate fi completat printr-un Contract de colaborare şi eventual modificat prin acte adiţionale, semnate de cei doi fondatori.
  8. Părţile semnează acest Protocol în vederea executării sale cu bună credinţă, astăzi 
  
4 noiembrie 2004, în 2 exemplare, ambele având aceeaşi forţă juridică.
  
  ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE 
  DIN ROMÂNIA (ASRO) ŞI AGRICULTURĂ
ALBA (CCIA
  Preşedinte,                                   Preşedinte,
  Gheorghe Ţucu                      
      Corneliu Orzea
  
  
  Director General, 
  Mircea Martiş 
  
  
  Director Economic,                        

  Elena Velescu                                 

  
  
  Director Publicaţii, 
  Alexandru Greabu 
  
  
  Oficiul Juridic,                                   Director Economic, 
  Adriana Dădău                                
Claudia Coman

 

Marius FELEA
czialba@cciaalba.ro

 

 

 
                   
 
 
     
  Copyright©2011 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba