Scoala Romana de Afaceri 
  TOPUL FIRMELOR 2015 
  TOPUL FIRMELOR 2016 
  TOPUL FIRMELOR 2017 
     
 
Facebook
CCIR
Intrastat
RMGC
SNIA
 
 
 

Directia economica, resurse umane si administrativ

 

Director Economic: Claudia COMAN

directoreconomic@cciaalba.ro

cciaalba@cciaalba.ro

Tel: +40-258-811772        Fax: +40-258-811771

Activitatea şi sarcinile Direcţiei Economice sunt legate în principal de realizarea şi rezolvarea următoarelor probleme : organizarea şi asigurarea evidenţei : contabil-financiară-gestionară şi fiscală, control financiar, statistică, personal-salarizare şi administrativ.

Direcţia Economică – Resurse Umane şi Administrativ este condusă de un Director Economic şi are un număr de angajaţi stabilit prin organigrama de funcţionare.

În cadrul Direcţiei Economice funcţionează un birou administrativ condus de către un şef de birou.

Relaţiile dintre directorul economic şi salariaţii din subordine precum şi în raporturile cu Conducerea Camerei sunt atabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară şi fişele posturilor.

Direcţia Economică – Resurse Umane şi Administrativ are următoarele atribuţiuni de serviciu :

1.     În domeniul Evidenţei Contabil – Financiar şi Gestionare

- fundamentează şi elaborează Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Camerei, urmărind avizarea de către Biroul Director, adoptarea de Colegiul de Conducere şi aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a Membrilor Camerei;

- asigură şi urmăreşte execuţia bugetară : organizând şi ţinând evidenţa veniturilor pe categorii şi compartimente şi a cheltuielilor pe articole , elemente şi componente în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Normele Metodologice de aplicare a acesteia;

- urmăreşte realizarea veniturilor şi încadrarea în cheltuielile prevăzute în buget;

- organizează şi ţine evidenţa contabil-financiară, fiscală şi gestionară a Camerei, sintetic şi analitic, cronologic şi la zi, a tuturor bunurilor şi valorilor conform legislaţiei în vigoare;

- asigură întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţurilor contabile la termenele şi în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare;

- asigură inventarierea completă a patrimoniului la perioadele şi termenele stabilite prin acte normative cu respectarea strictă a condiţiilor de inventariere stabilite de lege;

- efectuează operaţiunile de încasări, plăţi şi decontări de orice fel cu respectarea întocmai a prevederilor legale şi justificărilor necesare;

- urmăreşte evidenţierea, constituirea şi plata tuturor obligaţiilor către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale şi alte obligaţii la termenele şi în cuantumul stabilit prin legislaţia în vigoare sau prin actele de angajament şi obligaţii semnate de către Conducerea Camerei;

-  întocmeşte şi depune în termen la locul în drept declaraţiile de impozite şi taxe de orice fel, în conformitate cu prevederile legale;

- urmăreşte şi asigură utilizarea fără excepţie numai a acelor formulare şi documente prevăzute de actele normative în vigoare;

- urmăreşte şi asigură păstrarea disponibilităţilor în lei şi în valută în conturi la bănci şi în caseria instituţiei, şi efectuează operaţiunile bancare şi de casă cu respectarea regimului bancar-valutar şi a regimului operaţiunilor de casă;

- urmăreşte încasarea debitorilor de orice fel precum şi a cotizaţiilor curente şi restante de la membri Camerei ţinând evidenţa acestora şi a încasărilor;

- exercită controlul financiar preventiv;

- rezolvă prin colaborarea cu celelalte departamente problemele legate de stabilirea şi aprobarea taxelor, tarifelor, comisioanelor, etc, răspunzând de respectarea întocmai a acestora.

2.     În Domeniul Personal  Salarizare

- constituie şi păstrează dosarele de personal ale angajaţilor Camerei;

- întocmeşte, păstrează, efectuează modificările şi ţine evidenţa contractelor individuale de muncă pe care conducerea Camerei le încheie cu angajaţii săi pe care le înregistrează în evidenţa proprie şi le depune şi înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;

- conduce evidenţa sau întocmeşte dacă este cazul carnetele de muncă ale angajaţilor pe care le completează şi le ţine la zi, asigurând păstrarea şi securitatea lor;

- ţine Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor – conform Legii Nr. 53/ 2003 – Codul Muncii;

- întocmeşte statele de plată şi conduce evidenţa salariilor asigurând : reţinerile de orice fel din salarii, a impozitării asigurărilor sociale şi a altor fonduri precum şi executarea la termen a plăţilor, în contul beneficiarilor acestora;

- asigură şi răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă  şi a Actelor Adiţionale cu referire la drepturile salariale şi a altor drepturi ce se cuvin angajaţilor Camerei;

- întocmeşte şi depune în conformitate cu legislaţia în vigoare – dosarele de pensionare ale angajaţilor Camerei;

- asigură o permanentă legătură cu Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale cu celelalte instituţii şi organe implicate  pentru respectarea întocmai a legislaţiei muncii.

3.     În Domeniul Administrativ

 În cadrul Direcţiei economice funcţionează – biroul administrativ  condus de către un şef de birou.

Biroul administrativ are următoarele sarcini de serviciu :

a) asigură achiziţionarea şi aprovizionarea instituţiei cu : fonduri fixe, inclusiv dotări de orice fel, materiale de întreţinere, rechizite de birou, carburanţi, lubrefianţi, piese de schimb, obiecte de inventar;

b) asigură recepţionarea acestora cerând dacă este cazul participarea sau asistenţa delegatului conducerii prin directorul economic în majoritatea cazurilor putând fi chiar acesta;

c) asigură evidenţa tehnico-operativă şi gestionară a bunurilor aprovizionate. Fondurile fixe şi obiectele de inventar se vor preda cu subinventare şefilor de departamente sau conducătorilor care le exploatează;

d) face propuneri de investiţii (construcţii şi dotări) urmărind realizarea şi recepţionarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) eliberează bunurile din gestiuni pe bază de documente vizate şi aprobate de către cei în drept;

f) conduce evidenţa tehnico-operativă pe locuri de păstrare şi exploatare a bunurilor reprezentând mijloace fixe, obiecte de inventar (clădiri, mobilier, aparatură, mijloace de transport etc) asigurând întreţinerea, exploatarea şi repararea corespunzătoare a acestora,

g) asigură furnizarea prin încheierea contractelor pentru energie electrică, termică, telefoane, telefax, fax, apă, canal şi alte servicii;

h) organizează şi asigură curăţenia în birouri şi alte încăperi, a curţii şi în general al sediului şi faţadei instituţiei;

i) asigură exploatarea corespunzătoare a autovehiculelor din dotare, întocmeşte şi emite foile de parcurs şi situaţiile (FAZ) privind km parcurşi, consumul de carburanţi, lubrefianţi, piese de schimb, reparaţii curente şi capitale, etc;

j) stabileşte măsuri de protecţie a muncii şi de securitate a muncii urmărind aplicarea şi respectarea lor precum şi îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de muncă. Întocmeşte – fişa de protecţie a muncii pentru fiecare salariat asigurând instructajul şi controlul periodic;

k) asigură aplicarea legislaţiei şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, întocmeşte planul de evacuare în caz de incendiu şi realizează instruirea întregului personal asupra regulilor generale şi speciale de prevenire şi stingere a incendiilor. Asigură  dotarea cu mijloace  şi unelte ( stingătoare, lăzi cu nisip, lopeţi, târnăcoape, etc) pe care le controlează periodic şi le ţine în stare de funcţionare permanentă;

l) organizează şi asigură accesul persoanelor în sediu, asigură paza generală şi securitatea instituţiei;

m) efectuează inventarierea periodică, propune şi asigură îndeplinirea dispoziţiilor de casare, declanşare sau transmitere şi mişcare a bunurilor de inventar întocmind  documentele necesare. Valorifică în contul instituţiei materialele refolosibile şi deşeurile rezultate din casare – dezmembrare şi încheie procese-verbale de distrugere a celor neutilizabile;

n) coordonează şi asigură lucrările de secretariat ( înregistrarea şi expedierea corespondenţei, dactilografierea, transmiteri şi primiri prin telex, fax, multiplicări, expediere şi ridicare de colete poştale, mesagerie, coletărie, etc);

o) asigură arhivarea, conservarea şi păstrarea documentelor instituţiei în spaţii corespunzătoare amenajate în conformitate cu NOMENCLATORUL ARHIVELOR şi cele stabilite prin legislaţia în vigoare, inclusiv cu referire la termenele de păstrare.

 

 
                   
 
 
     
  Copyright©2011 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba