Scoala Romana de Afaceri 
  TOPUL FIRMELOR 2015 
  TOPUL FIRMELOR 2016 
  TOPUL FIRMELOR 2017 
     
 
Facebook
CCIR
Intrastat
RMGC
SNIA
 
 
 

Departamentul juridic si arbitraj comercial

 

cciaalba@cciaalba.ro

juridic@cciaalba.ro

Tel: +40-258-811772        Fax: +40-258-811771

Activitatea şi sarcinile Departamentului de Consultanţă Juridică şi Arbitraj Comercial sunt legate în principal de promovarea intereselor agenţilor economici, cu prioritate a celor care sunt membri ai Camerei prin : acordarea de consultanţă şi asistenţă juridică de specialitate în conformitate cu prevederile legale, sprijinirea înfiinţării de societăţi comerciale, a acţiunilor de divizare, fuziune, asociere, lichidare, etc.

Soluţionarea litigiilor dintre agenţii economici prin organizarea Tribunalului de Arbitraj Comercial, acordarea de vize, avize, recomandări şi certificate în legătură cu activitatea economică şi juridică a agenţilor economici şi pentru relaţiile acestora cu terţii care intră în competenţa legală a Camerei, pregătirea unor informări, rapoarte şi analize pentru Adunările Generale, Colegiul de Conducere şi Biroul Director, pregătirea şi redactarea hotărârilor, deciziilor şi dispoziţiilor acestora, elaborarea statutelor, contractelor, normelor, regulamentelor şi programelor Camerei, evidenţa şi urmărirea finalizării măsurilor luate.

Departamentul de Consultanţă Juridică şi Arbitraj Comercial este condus de către un şef de departament şi are un număr de angajaţi stabilit prin organigrama de funcţionare, drept consultanţi.

Relaţiile dintre şeful de departament şi salariaţii din subordine precum şi în raporturile cu Conducerea Camerei sunt stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară şi fişele posturilor.

Departamentul de Consultanţă Juridică şi Arbitraj Comercial are următoarele atribuţiuni :

A.   În Domeniul Reprezentării

-  asigură pe bază de mandat reprezentarea Camerei în faţa instanţelor judecătoreşti, notarilor publici, organele puterii şi administraţiei de stat precum şi în raporturile cu alte persoane juridice şi fizice;

-  asigură reprezentarea şi asistarea operatorilor economici, a firmelor române şi străine la cererea acestora, apără interesele membrilor Camerei în relaţiile cu terţii, cu alte instituţii, asociaţii, fundaţii precum şi cu organele de stat şi judecătoreşti în conformitate cu legislaţia în vigoare şi competenţele Camerei de Comerţ …,

B.   În Domeniul Consultanţei şi Asistenţei Juridice şi Informaţiilor Legislative

1. Acordă consultanţă şi asistenţă juridică în conformitate cu prevederile legale în materie de drept : civil, comercial, financiar, valutar, vamal, internaţional public şi privat, muncii, cu referire la :

- înfiinţarea de societăţi comerciale

- deschiderea de reprezentanţe comerciale

- asocierea, fuziunea, divizarea, reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale

- modificarea formei juridice a societăţilor comerciale

- modificarea şi completarea statutelor şi contractelor de societate

- elaborarea convenţiilor şi actelor adiţionale

- elaborarea contractelor economice de furnizare a mărfurilor şi produselor, prestări servicii la interne şi export, locaţiune şi închiriere, transport, în participaţiune, leasing, consignaţie, consulting, antrepriză, de muncă colectivă şi individuală, de garanţii, etc.

- derularea şi executarea în natură a contractelor economice de orice fel

- operaţiuni şi regim valutar

- operaţiuni şi regim vamal

- soluţionarea litigiilor comerciale interne şi internaţionale.

2.     Acordă informaţii legislative în domeniile la care acordă consultanţă juridică.

3.     Asigură consultanţă şi asistenţă juridică pentru Conducere şi pentru Departamentele Camerei.

C.   În Domeniul Concepţiei, Redactării, Întocmirii şi Emiterii de Documente şi Acte Juridice

-                 concepe şi întocmeşte actele necesare înfiinţării de societăţi comerciale la cererea unor persoane juridice şi fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- concepe şi întocmeşte actele necesare : acte adiţionale, hotărâri, etc, necesare modificării şi completării unor acte juridice cum sunt : contracte, statute, convenţii, regulamente, etc, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- emite la cererea operatorilor economici o prealabilă verificare a actelor, faptelor şi evenimentelor pe bază de documente şi documentaţii – certificate constatatoare a cazurilor de forţă majoră;

- acordă sau emite la cererea operatorilor economici : vize, avize, certificări şi recomandări în legătură cu activitatea pe care acestea o desfăşoară, şi care intră în atribuţiunile şi competenţa Camerei şi sunt menite să-l sprijine în relaţiile lor cu partenerii de afaceri şi cu alte instituţii şi organe cu care au de-a face;

- concepe şi elaborează cu sprijinul şi colaborarea celorlalte departamente, statute, regulamente şi norme privind organizarea şi funcţionarea globală şi pe segmente a Camerei, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

- analizează şi vizează toate actele juridice sau de corespondenţă care angajează obligaţii şi răspunderi ale Camerei, cu scopul respectării şi apărării legalităţii,

- redactează : hotărârile, deciziile şi dispoziţiile Camerei în strictă conformitate cu cele adoptate şi dispuse de către Adunarea Generală, Colegiul de Conducere, Biroul Director şi Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

D.  În Domeniul Arbitrajului Comercial

- asigură organizarea şi funcţionarea Arbitrajului Comercial al Camerei de Comerţ si Industrie Alba în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Procedura şi legislaţia în vigoare privind Arbitrajul Comercial;

- organizează şi asigură funcţionarea Comisiei de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Alba;

- asigură constituirea Tribunalului Arbitral cu respectarea Regulamentului de Organizare, Funcţionare şi Procedura Arbitrajului Comercial,

- ţine evidenţa sesizărilor şi a cauzelor cu care s-a înregistrat Arbitrajul Comercial în conformitate cu Regulamentul de Organizare, Funcţionare şi Procedura Arbitrajului Comercial;

- urmăreşte utilizarea documentelor de arbitraj înscrise în Regulamentul de Organizare, Funcţionare şi Procedura Arbitrajului Comercial;

- urmăreşte modul de soluţionare a dosarelor pe rol la Arbitraj …, pronunţarea şi elaborarea hotărârilor arbitrale,

- asigură respectarea Regimului taxelor şi cheltuielilor de arbitraj în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Procedura Arbitrajului Comercial,

- asigură plata justă a onorarilor arbitrilor, supraarbitrilor şi asistenţilor angajaţi în Arbitrajul Comercial.

 

 
                   
 
 
     
  Copyright©2011 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba